• Jak to děláme

Jaké kompetence budou potřeba?

V dnešním propojeném světě je třeba klást důraz na propojování poznatků z různých oblastí.

Neučme jen předměty, učme žáky řešit problémy.

V reálném světě neexistuje odděleně fyzika, matematika, čeština – všechno souvisí se vším. Proto učitelé v hodinách přírodopisu, dějepisu nebo angličtiny využívají počítače a naopak v hodinách informatiky žáci připravují prezentaci pro fyziku nebo výchovu k občanství.

Na všech stupních škol se žáci budou rozvíjet v devíti navzájem se doplňujících oblastech, tak aby se seznamovali s poznatky a dovednostmi, které budou potřeba. Jaké kompetence budou u žáků v budoucnu rozvíjeny?

  • Komunikace v mateřském jazyce
  • Komunikace v cizím jazyce
  • Matematická kompetence
  • Digitální kompetence
  • Kompetence v oblasti vědy, technologie a inženýringu
  • Kompetence k učení a osobní a sociální kompetence
  • Občanské kompetence
  • Kompetence k podnikavosti
  • Kulturní povědomí a vyjádření 

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie