• Jak se v revizích pracuje s výsledky učení

Jaký je vliv výsledků učení na učební činnost?

Očekávané výsledky učení mají vliv jak na učební činnosti žáků, tak na způsoby ověřování, které by měly zahrnovat také portfolio prací.

Cílem revize rámcových vzdělávacích programů je nově, jednoznačně a závazně  vymezit rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny – používáme zde termín jádro. Jádro je obsahově založeno na klíčových kompetencích. Předpokládáme, že jádro bude základem, který zvládne zhruba 80% žáků v asi 70% vyučovacího času průměrného žáka. Toto jádro pak bude základem pro individuální rozvoj každého žáka.

 

Jak poznat, co patří do jádra?

Žáci by měli mít dostatek času jak na získání, tak na procvičování a upevňování znalostí a dovedností. Klíčové jsou zejména dovednosti a postoje potřebné k celoživotnímu učení, aby byli v každém věku připraveni řešit problémy, přizpůsobovat se změnám a vyrovnávat se s jejich dopady.

Rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny je proto třeba zredukovat ve prospěch důkladnějšího osvojení těch témat a kompetencí, které jsou nezbytné a důležité pro život každého člověka v současné a budoucí společnosti. To, co bude moci být zařazeno do tohoto tzv. jádra, by se mělo vztahovat k jednomu nebo více obecným cílům vzdělávání a mělo by přispívat k naplnění jedné nebo více klíčových kompetencí. Stejný důraz by přitom měl být kladen jak na porozumění, tak na osvojení dovedností, schopnosti aplikovat a rozvoji kompetence k učení. A velmi důležitý aspekt je provázanost, koherence výsledků učení od předškolního po maturitní vzdělávání.

 

Jak se výsledky učení formulují?

Výsledek učení musí být jasně formulovaný, relevantní, hodnotitelný a přitom  dosažitelný a časově ukotvený. Pro přiblížení procesu formulace je možné využít metodu ABCD (actor – behavior – conditions – degree) tedy Kdo? Žák – Co dělá? S čím? – Za jakých podmínek? S použitím jakých nástrojů? – Cílem je jaká úroveň? 

 

Pro správné fungování webu použiváme tzv. cookie